روشنگری عقیدتی

مدرسه جوانان احمد الحسن

مطالب روشنگری عقیدتی

گناه دلیل مصیبت و مرض هاست‌

گناه دلیل مصیبت و مرض هاست‌

روایتی از امام صادق علیه السلام در باب نتیجه گناهان و مؤاخذه پروردگار