احادیث

مدرسه جوانان احمد الحسنزیر مجموعه های احادیث

احادیث عقیدتی

احادیث عقیدتی

احادیث نقل شده از حجت های الهی در زمینه عقائد الهی.

مطالب احادیث

منظور از سگ اصحاب کهف چیست؟!

منظور از سگ اصحاب کهف چیست؟!

منظور از سگ اصحاب کهف دارنده ی سگ بود و کسی ک سگ را هدایت میکرد که او جنی به نام قطمیر بود.

بت های زنده را سنگ بزن!

بت های زنده را سنگ بزن!

گفتار حضرت اباعبدالله ع به یکی از شیعیانشان در کنایه

عالمان ساکت

عالمان ساکت

روایتی از امام حسین علیه اسلام خطاب به عالمان خاموش